Naruto Shippuuden The Movie 3: Người kế thừa ngọn lửa của ý chí
Naruto Shippuuden The Movie 3: Người kế thừa ngọn lửa của ý chí Inheritors of the Will of Fire